Minőségügy

Az OBDK minőségügyi tevékenysége
 
Az egészségügyi háttérintézmények 2015. évi átalakítása kapcsán 2015. március 1-tól az OBDK tevékenységi köre új profillal, az egészségügyi szakmai minőségértékeléssel bővült, melynek keretében „feladata a betegellátás szabályokkal, érvényben levő szakmai irányelvekkel, eljárásrendekkel, ajánlásokkal, nemzetközi legjobb gyakorlattal való összevetése, értékelése és javaslattétel a minőségfejlesztés irányára” (1997. évi CLIV. tv. 123. § (3)).
 
Az OBDK konkrét minőségügyi feladatait az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló 33/2013. (V.10.) EMMI rendelet határozza meg. Ennek értelmében az OBDK módszertani támogatást nyújt a szakmai szabályok (irányelvek) kialakításához, minőségügyi célú illetve szakmaspecifikus adatgyűjtést és -elemzést végez, kidolgozza a klinikai audit módszertanát és ennek megfelelő auditokat bonyolít le. Mindezen tevékenységek során az ellátási környezetről és feltételekről véleményt alkot, illetve minőségfejlesztési céllal módszertani javaslatokat fogalmaz meg. Minőségügyi feladatait az OBDK a minőségügyi szakfőorvosok, szakterületi vezetők közreműködésével látja el.
 
Az OBDK által végzett minőségügyi tevékenység az ellátás szakmai tartalmára koncentrál. Minőségügy alatt sokszor még az ágazat szereplői is csupán az egészségügyi szolgáltatók minőségirányítási rendszereit értik, melyek néhány kivételtől eltekintve inkább csak a szolgáltatók működésre (szervezésre-vezetésre) vonatkozó folyamatait veszik alapul. Ezeket szabványok, standardok szabályozzák, és az intézetek maguk belső audit vagy felülvizsgálat formájában illetve külső minősítő, felülvizsgáló szervezetek által értékelik. A szakmai munka értékelésének alapjai azonban a szakma szabályai, amelyek irányelvek formájában kerülnek megfogalmazásra nemzeti szinten, intézeti szinten pedig az ezek mentén elkészített szakmai protokollok tölthetik be ezt a funkciót. Az egészségügyi szolgáltatók a szakmai munka értékelését önmaguk belső klinikai audit formájában végezhetik, míg ennek külső értékelési megfelelőjét az OBDK, illetve az általa megbízott minőségügyi szakfőorvosok és szakterületi vezetők hivatottak végezni.
 
Az OBDK által végzett minőségügyi tevékenység fejlesztési céllal valósul meg, nem szankcionál, ily módon megkülönböztetendő a hatósági célú ellenőrzésektől, melyek középpontjában a jogszabályi megfelelőségek értékelése áll. Bár a helyszíni minőségértékelések eredményeként megfogalmazott fejlesztési javaslatok intézeti szintű visszajelzéseket is magukban foglalhatnak, az OBDK minőségügyi tevékenysége elsősorban ágazati szinten értelmezhető, az általa kidolgozott javaslatok az egészségügyi ellátás rendszerszintű megközelítését adják. Ennek lehetőségét teremti meg az OBDK ágazaton belül elfoglalt helye is, mely nemcsak az ágazaton belüli ismeretek rendelkezésre állását, hanem az abból származó adatok, információk hatékonyabb feldolgozását, szintetizálását is biztosítani képes.

Kapcsolódó jogszabályok

Adatgyűjtés

IrányelvfejlesztésKiemelt hírek

2021.09.24. kép
ÁPOLJUK A BETEG§OGOKAT IV. VERSENYFELHÍVÁS AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ) 2021 ŐSZÉN ÚJRA BETEGJOG - TUDATOSÍTÓ INTERAKTÍV VERSENYT HIRDET EGÉSZSÉGÜGYI...

2021.08.02.
Tájékoztató a Jogvédelmi képviselői képzésről

2021.05.19.
Az interneten terjed egy az Integrált Jogvédelmi Szolgálat , illetve munkatársainak nevével visszaélő levél/e-mail, melyben pénzbeli adományt kérnek magánszemély számára. Felhívjuk szíves...Integrált Jogvédelmi Szolgálat
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646.
Telefon: +36-1/8969-000
Ingyenesen hívható zöld szám: +36-80/620-055
Külföldről hívható: +36-20/489-96-14
E-mail: ijsz@ijsz.emmi.gov.hu
weboldal tervezés: IRQ