Dokumentáció

Az OBDK kezeli a jogszabályban meghatározott körben a jogutód nélkül megszűnt egészségügyi intézmények dokumentációját. Ezek az intézmények a következők:
  • Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI – Lipótmező)
  • Országos Gyógyintézeti Központ (OGYK – Szabolcs utcai kórház)
  • Svábhegyi Országos Gyermekallergológiai Pulmonológiai és Fejlődésneurológiai Intézet (SOGYPFI – Svábhegyi Gyermekkórház)
Az adatkezelés időtartama minden egészségügyi dokumentáció esetében
  • főszabályként az adatfelvételtől számított legalább 30 év;
  • a zárójelentés esetében legalább 50 év;
  • a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvétel esetében (például CT, ultrahang, röntgen, stb.) 10 év, illetve az arról készült lelet esetében 30 év.
A tudományos jelentőségű egészségügyi dokumentáció a kötelező nyilvántartási időt követően a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltárba kerül.
 
Fontos tudni, hogy az OBDK csak a fentebb felsorolt intézményekben keletkezett és fennmaradt betegdokumentációt kezeli. A korábban nem állami – például önkormányzati – fenntartású intézmények (például a Ferencvárosban korábban működő Schöpf-Merei Ágost Kórház) esetében a jogszabály a fővárosi, illetve a megyei kormányhivatal népegészségügyi szervét jelölte ki adatkezelőként. Ezekben az esetekben az illetékes kormányhivatal tud további információt adni.
 
 
Ki fordulhat az OBDK-hoz a jogutód nélkül megszűnt intézményekben kezelt adatainak, dokumentációjának megismerése érdekében?
  • Az érintett beteg személyesen, vagy meghatalmazottja útján.
  • Elhunyt beteg esetén a házastárs, közeli hozzátartozó, vagy annak leszármazója az életét, egészségét befolyásoló ok feltárása, vagy ezen személyek egészségügyi ellátása céljából, feltéve, hogy az egészségügyi adat más módon való megismerése, illetve az arra való következtetés nem lehetséges.
  • Elhunyt beteg esetén a közeli hozzátartozó, a törvényes képviselő, illetve az örökös, feltéve, hogy a megismerni kívánt egészségügyi adatok a halál okával összefüggenek vagy azzal összefüggésbe hozhatók, illetve, ha azok a halál bekövetkeztét megelőző gyógykezeléssel kapcsolatosak.
  • A jogszabályban feljogosított szerv vagy személy (például bíróság).
A betegdokumentáció megismerését az EKI-hez kell a honlapon található kitöltött formanyomtatvány benyújtásával kérni.
 
Ha az OBDK úgy ítéli meg, hogy a kérelem teljesítésének nincs akadálya, úgy a kérelmező számára betekintést engedélyez, adatot szolgáltat, illetve ezekről – a szükséges költségek megfizetése ellenében – másolatot ad ki. Az OBDK, mint adatkezelő és az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (EKI), mint adatfeldolgozó között létrejött megállapodás alapján az adatok kiadásának engedélyezést követően az EKI gondoskodik az adatszolgáltatás teljesítéséről. A térítési díjakról és a dokumentáció kikérésére vonatkozó formanyomtatványról az EKI honlapján tájékozódhat.
 
 
Mikor korlátozható az érintett betekintési joga?
 
Az egészségügyről szóló törvény kivételesen lehetőséget enged a pszichiátriai betegek esetén dokumentáció megismeréséhez való jog korlátozására. A pszichiátriai beteg az egészségügyi dokumentáció megismeréséhez fűződő joga akkor korlátozható, ha alapos okkal feltételezhető, hogy annak megismerése a beteg gyógyulását nagymértékben veszélyeztetné, vagy más személy személyiségi jogait sértené. A korlátozásról a betegjogi képviselőt haladéktalanul értesíteni kell. Mivel a korlátozás elrendelésére kizárólag orvos jogosult, a korlátozás megítéléséhez az OBDK együttműködési megállapodást kötött az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézettel (OPAI). Az OBDK az OPAI véleményének beszerzését követően dönt a dokumentáció kiadásáról.

Kapcsolódó jogszabályokKiemelt hírek

2021.09.24. kép
ÁPOLJUK A BETEG§OGOKAT IV. VERSENYFELHÍVÁS AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ) 2021 ŐSZÉN ÚJRA BETEGJOG - TUDATOSÍTÓ INTERAKTÍV VERSENYT HIRDET EGÉSZSÉGÜGYI...

2021.08.02.
Tájékoztató a Jogvédelmi képviselői képzésről

2021.05.19.
Az interneten terjed egy az Integrált Jogvédelmi Szolgálat , illetve munkatársainak nevével visszaélő levél/e-mail, melyben pénzbeli adományt kérnek magánszemély számára. Felhívjuk szíves...Integrált Jogvédelmi Szolgálat
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646.
Telefon: +36-1/8969-000
Ingyenesen hívható zöld szám: +36-80/620-055
Külföldről hívható: +36-20/489-96-14
E-mail: ijsz@ijsz.emmi.gov.hu
weboldal tervezés: IRQ